full
image
#d9d9d9
http://www.akinturkmarin.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.akinturkmarin.com/
#ed1c24
style3
Güvenilir ve Hızlı Yakıt Tedarikçiniz
+90 232 462 65 70

Satış Sözleşmesi

Akaryakıt Satış Sözleşmesi

Standart Akaryakıt Satış Sözleşmesi

 

1.0 TANIMLAR
1.1 SÖZLEŞME
Sözleşme, taraflar arasında kurulan ‘‘Standart Akaryakıt Satış Sözleşmesi”ni ifade eder. Burada ”sözleşme” olarak anılacaktır.
1.2 TARAFLAR
1.2.1 SATICI

Sözleşmede Akıntürk Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ”satıcı” olarak anılacaktır.
1.2.2 ALICI
Sözleşmede akaryakıt ikmal edilen gemi donatanı adına ve hesabına temsilen gemi kaptanı  ”alıcı” olarak anılacaktır.
1.2.3 MÜŞTERİ
Müşteri”, mal ikmali yapılacak gemi donatanı veya kiracısını; donatan veya kiracı adına ve hesabına temsilen hareket edebilen diğer kişileri (yönetici, ortak, hissedar veya yardımcı); donatan veya kiracı acentesini, aracı firmayı (broker); gemiye mal ikmali için satış sözleşmesi yapan ve ifasını satıcıya devreden üst satıcıyı ifade eder.
1.3 MAL
Sözleşme konusu ”mal” dan kasıt, fuel oil, diesel oil, lubrication oil veya daha önceden teleks/ faks/e-posta konfirmasyonu ile veyahut sözleşme  ile özellikleri belirlenmiş diğer ürünleri ifade eder.
1.4TELEKS/FAKS/E-POSTA KONFİRMASYONU
Alıcı veya müşteri tarafından mal satın alma niyeti ile teleks/faks/e-posta yoluyla satıcıya yapılan bildirim satın alma teklifidir ve icaba davettir. Bu teklife karşı satıcı teleks/faks/e-postayla karşı teklifinde bulunur ve karşı teklif icaptır. Karşı teklif, teklifi yapan kişilerce teleks/faks/e-posta konfirmasyonu verilirse sözleşme kurulmuş olur. Teleks/faks/e-posta konfirmasyonunda  ayrıca mal verilecek geminin ismi, varış zamanı ve yeri; malın cinsi ve miktarı, ödeme yeri ve zamanı, ödenecek bedel ve ücretler, hangi cins para ile ödeneceği ve diğer hususların da belirlenmiş olması gerekir.
1.5. BEDEL
Satılan malın bedelini ifade eder.
1.6 ÜCRET
Teleks/faks/e-posta konfirmasyonu ya da sözleşme ile kabul edilen diğer yapılan harcamalar, ücretler ve masrafları ifade eder.
1.7. ÖDEME TARİHİ
Ödeme tarihi,  Teleks/faks/e-posta konfirmasyonu ile ya da sözleşme ile tespit olunur. Ödemeler aksi belirtilmiş olmadıkça U.S.D. üzerinden yapılır.
1.8. GEMİ
Teleks/faks/e-posta konfirmasyonu  veya sözleşme uyarınca satılan malın ikmal edileceği gemiyi ifade eder.
1.9 İKMALCİ
Malı gemiye verecek kişidir. Bu kişinin malın satıcısı olması zorunlu değildir. Bu kişi satıcının acentesi veya yetkili kılınmış diğer bir kişi olabilir.
2.0 SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Bu sözleşeme alıcı ve satıcı arasında kurulmuş sayılır. Sözleşmenin şartları, alcının veya müşterinin, teleks/faks/e-posta teklifi olan icaba davetine karşılık; satıcının teleks/faks/e-posta ile karşı teklifinin kabulü anlamına gelen bu sözleşme ile kabul edilmiş sayılır. Ayrıca bu sözleşmenin bütününe aykırı düşmeyen teleks/faks/e-posta konfirmasyonu şartları, bu sözleşmeye dâhildir.
2.1 SÖZLEŞMEYE KONACAK NOTLAR
Alım-satım, teslim sırasında verilen mal bedelinden ve diğer ücretlerden doğacak sorumluluğun kiracı, işletici, yük tarafı vb. gibi gemi dışı taraflara ait olacağına dair konacak her türlü rezerv, not ve kayıt hükümsüz olacak ve bu anlamdaki kayıtlar yazılmamış sayılacaktır.
2.2 MÜTESELSİL SORUMLULUK
Talepte bulunan alıcı ve müşteri her halükarda mal bedelinin, diğer ücretlerin ve sözleşme şartlarının kefili, teminatı ve müşterek müteselsil borçlusudur.
2.3 BROKER VE ACENTE VE ÜST SATICI
Mal alımı broker aracılığı ile gerçekleştirildiği zaman aracı broker, donatan veya kiracı acentesi broker gibiaracı firma şeklinde hareket etmişse acente,  gemiye mal ikmali için satış sözleşmesi yapan ve ifasını satıcıya devreden üst satıcı, alıcı ile birlikte müşterek müteselsil sorumludur.
3.0. TESLİM
3.1. İKMAL YERİ

İkmal yeri yakıtın verileceği yerdir. Bu yer teleks/faks/e-posta konfirmasyonu veya sözleşme ile kesin olarak (nokta olarak, mesela demir yeride, iskelede veya buna benzer özel yerlerde) belirlenmesi gerekir.
3.2. GEMİ
Gemi ikmal yerinde yakıt alımı için gerekli olan teçhizatlarla ve personelle hazır olması gerekir. Bu sebeplerle oluşacak masraf, ziya, hasar veya gecikmelerden alıcı sorumludur.
3.3. DENİZ TANKERİ
Yakıt ikmali yapacak olan deniz tankerinin aborda olması için gemi emniyetli bordasını göstermeli, yanaşma esnasında deniz tankeri halatlarının alınmasında gerekli yardımlar sağlanmalı, ayrıca gemiye çıkacak deniz tankeri personeli için emniyetli pilot çarmıhı hazırlanmalı ve gerekli ışıklandırma sağlanmalıdır. Bu sebeplerle oluşacak masraf, ziya, hasar veya gecikmelerden alıcı sorumludur.
3.4. İKMAL HORTUMU
Gemi ikmal hortumunun bağlanması için gerekli olan malzemeyi ve yakıt alım mahalini hazır bulundurması, bağlantı esnasında deniz/kara tankeri personeline gerekli teknik desteği vermesi gerekir. Ayrıca yakıt ikmali anında gerekli emniyet tedbirlerini de sağlamalıdır. Bu sebeplerle oluşacak masraf, ziya, hasar veya gecikmelerden alıcı ve müşteri sorumludur.
3.5 ÖLÇÜMLER
Deniz tankeri tanklarında bulunan ikmal yapılacak mal yetkili gemi personeli tarafından seviyeleri ullage olarak tespiti alıcının sorumluluğundadır. Alınan ölçümler tank kalibrasyon cetvelleri ile karşılaştırılarak malın miktarı tespit edilmeli ve ullage raporuna durum kaydedilerek imza altına alınmalıdır. Kara tankerinde tankların mühürleri kontrol edilmeli durum tespit raporuna kaydedilerek imza altına alınmalıdır. İkmal başladıktan sonra rapora kaydedilen değerler ve tespitlerin yanlış olduğu iddia edilemez. İkmal tamamlandıktan sonra tankların kontrolü yetkili gemi personeli tarafından yapılmadır. Aksi halde yükün eksik ikmal edildiği iddiaları dinlenmez. Her türlü gemi ihmali, kusuru ve kastından alıcı ve müşteri sorumludur.
3.6 MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ
İkmal edilecek malın cinsi ve özellikleri teleks/faks/e-posta konfirmasyonunda belirtilen niteliklerdedir. İkmal edilecek mal pompalanmadan önce yetkili gemi personeli tarafından kontrol edilmeli pompalanacak mal çeşidi birden fazla ise doğru talimat verilmelidir. Aksi halde doğacak zarar ve ziyandan alıcı ve müşteri sorumludur. İkmalden önce yetkili gemi personeli tarafından deniz tankeri tanklardaki malda su testi, kara tankeri tanklarında ise satıcının sağladığı cihazla test yapılmalıdır. İkmalden sonra malın sulu olduğu iddiaları dinlenmez. Her türlü gemi ihmali, kusuru ve kastından alıcı ve müşteri sorumludur.
3.7 TESLİMİN KANITLANMASI
İkmal edilen mal dolum tesislerinde gümrük kontrolünde ölçülerek doldurulduktan sonra mühürlenmiştir. Mal gemi tarafından teslim alınmadan önce tank mühürlerinin sağlam olduğu yetkili personelce kontrol edilmelidir.  Gemi personeli nezaretinde mühürler açıldıktan sonra deniz tankerinde yapılan ölçümler sonrası tanktaki yük miktarı tespiti ullage raporuna, kara tankerinde ise mühürlerin sağlamlığı araç plakaları ile birlikte tespit raporuna geçirilir ve taraflarca imzalanır. Bu belgeler münhasır yazılı delil niteliğindedir.
4.0 MALIN TESLİM ANI
Gümrük nezaretinde mühürlenen tanklar açıldıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra yük miktarının tespiti ile mal alıcıya tankta teslim edilmiş sayılır. Deniz tankerinde ullage raporu, kara tankerinde tespit raporu bu konuda münhasır yazılı delil niteliğindedir. İkmal sonrası akaryakıt alındı belgesi alıcı tarafından imzalanınca ullage ve tespit raporuyla teslim edilen mal gemiye eksiksiz verilmiş sayılır. Akaryakıt alındı belgesi bu konuda münhasır yazılı delil niteliğindedir.
5.0 UYUŞMAZLIKLAR
5.1 MİKTAR UYUŞMAZLIKLARI

İkmal edilecek mal, yapılan ölçümler sonrası gemi tarafından miktarda farklılık olduğunu iddia edilirse, her iki tarafın belirleyeceği bağımsız ve güvenilir sörvey kuruluşu elemanlarınca tespit yaptırılır. Sörvey raporu bağlayıcıdır. Sörvey ve bu sebeple doğacak masraflar alıcı ve müşteriye aittir.
5.2 KALİTE UYUŞMAZLIKLARI
İkmal esnasında maldan sürekli damıtma yöntemiyle örnek alınır. Alınan örnekler üç ayrı numune kabına konduktan sonra kapakları mühürlenir. Ayrıca numune kapları gemi ve yakıt tankeri mühürleri basıldıktan sonra yetkili kişilerce imza altına alınarak ferdileştirilir. Numune kaplarından biri gemiye bırakılır. Diğer numune kabı yakıt tankerinde kalır. Üçüncü numune kabı da daha sonra kalite konusunda uyuşmazlık çıkması ve taraflar arasında anlaşma yapılamadığı takdirde bağımsız ve güvenilir sörvey kurumlarınca tespit için yakıt tankerinde bırakılır. Bu numune kabı taraflar için bağlıyıcıdır. Sörvey masrafları alıcı ve müşteriye aittir.
6.0 SÜRE
Geminin ikmal yerine tahmini varış zamanı (ETA) müşteri, alıcı veya acente tarafından 5 gün, 48 saat, 24 saat ve 12 saat kala yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
7.0 GECİKME
Gemi kançelo süresi içerisinde gelmezse teleks/faks/e-posta konfirmasyonu ile kararlaştırılmış demuraj ücret tarifesi işlemeye başlar. Demuraj ücret alacağının ödenmesinden alıcı ve müşteri sorumludur.
8.0 SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE İHLALİ
Gemi ikmal için gelmezse veya yetkili kişilerin fiillerinden dolayı sözleşme iptal edilirse doğacak bütün zararlardan alıcı ve müşteri sorumludur. Mal deniz tankeri tarafından alınıp gümrükçe mühürlendikten sonra ihraç edilmiş sayılır ve bir daha geri alınamaz. Bu aşamadan sonra sözleşme feshedilemez ya da sözleşmeden dönülemez. Mühürlü mal kısmen ya da tamamen gemi tarafından reddedilirse veya gemi ya da temsilcisinin faaliyet sahasından doğan kusur, ihmal ve kastından dolayı gemiye verilemezse masraflar gemiye ait olmak üzere satıcının belirleyeceği bir depoya usulüne uygun olarak bırakılır. Bu aşamada mal teslim edilmiş sayılır. Bundan sonra ödenmesi gereken mal bedeli ve ücretler muaccelliyet kazanır.
9.0 ALINMASI GEREKEN İZİNLER
Gemi yakıt ikmali için faaliyet alanı ile ilgili gerekli izinleri kendisi ya da yetkili temsilcisi aracılığı ile almakla yükümlüdür. Bu sebeplerle yakıt gemiye verilemez ise doğacak zararlardan alıcı ve müşteri sorumludur.
10.0 MÜCBİR SEBEP
Satıcı, devlet müdahalesi, savaş, toplumsal şiddet, yangın, sel, fırtına veya borçlunun kaçınmasına imkân olmayan diğer mücbir sebeplerle malı gemiye veremezse ya da geç verilirse bundan dolayı sorumlu değildir.
11.0 TATİLLER SEBEBİ İLE SORUMSUZLUK
Hafta sonu ya da resmi tatiller sebebi ile ikmal edilecek mal dolum tesislerinden teslim alınamaz ise ya da gümrük işlemleri yapılamaz ise bundan doğacak gecikmelerden dolayı satıcı sorumlu değildir.
12.0 ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUĞU
İkmal yapacak gemi malı almadan önce çevre kirliliğine karşı bütün önlemlerini almış ve gerekli kontrollerini yapmış olmalıdır. Yakıt ikmali sırasında yakıt tankeri personeli gemi tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda hareket ederek malı pompalayacaklardır. Gemiden kaynaklanan nedenlerle doğacak çevre kirliliğinden her halükarda alıcı ve müşteri sorumlu tutulacak olup idari makamlarca satıcı muhatap alınsa dahi yüklenilmek zorunda kalınacak hukuksal, idari ve cezai sorumluluklar için alıcı veya müşteriye rücu olunacaktır.
13.0 TEBLİGAT
Gemi donatanın adresinin yanında gemi sahibi, işleticisi, kaptanı, başmühendisinin ya da Türkiye’deki satış öncesi ve sonrası gemiye acentelik hizmeti veren gemi acentesi, transit acentesi veya koruyucu acentesinin ya da satış için aracılık yapan aracı brokerin ya da yetkili kılınmış diğer bir kişinin adresine yapılacak tebligat geçerlidir. Tebligat adreslerinde yapılacak değişiklik satıcıya bildirilmelidir. Aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.
14.0 YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
Uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme İzmir Mahkemeleri’dir. Uyuşmazlığa uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

 

paged
İçerik Yükleniyor...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off